Wykaz ewidencji i rejestrów - Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Zastrzegamy, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostepnienia.

Wydział Kryminalny:

 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających
 • Rejestr teczek operacyjnych
 • Zeszyt odpraw

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego:

Sekretariat WPiRD:

 • dziennik korespondencyjny
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • rejestr zatrzymanych uprawnień do kierowania
 • rejestr kart MRD5 przekazanych do Informatyki
 • rejestr wydanych zaświadczeń o zdarzeniu drogowym
 • rejestr ujawnionych wykroczeń za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących niektóre wykroczenia drogowe
 • rejestr wydanych informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • rejestr telegramów wychodzących
 • rejestr telegramów przychodzących

Rewir Dzielnicowych:

 • Książka spraw przydzielonych dzielnicowemu (8 szt.)
 • rejestr potwierdzeń ukarania mandatem
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • rejestr notatników służbowych
 • rejestr kart MRD5
 • teczka meldunków informacyjnych
 • ewidencja nadgodzin
 • rejestr Niebieskich Kart

Ogniwo PatroIowo i Interwencyjne:

 • rejestr zatrzymanych uprawnień do kierowania
 • rejestr zdanych kart MRD5
 • rejestr pobrań notatników służbowych
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Zespół Ruchu Drogowego:

 • książka pracy ręcznego miernika prędkości
 • rejestr potwierdzeń ukarania mandatem (9szt)

Stanowisko Kierowania:

 • Rejestr przechowywanych i przekazywanych substancji psychotropowych i środków odurzających
 • Rejestr wezwań
 • Rejestr doprowadzonych do ZK lub AŚ
 • Książka kontroli osób zatrzymanych do sprawy
 • Książka kontroli osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
 • Książka kontroli osób zatrzymanych bez osadzenia w PDOZ
 • Rejestr doprowadzeń do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • Rejestr doprowadzeń do izby wytrzeźwień
 • Rejestr osób poszukiwanych
 • Rejestr wydanych kart ISO oraz jednorazowego bezpłatnego przejazdu autostradą A1
 • Rejestr placówek bankowych i bankomatów

Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny:

 • Dziennik korespondencyjny dla pism jawnych
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik szkolenia – Wydział Kryminalny
 • Dziennik szkolenia - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja podróży służbowych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja terminów szczepień
 • Ewidencja wyjść w godzinach służby/pracy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli w KPP w Golubiu-Dobrzyniu
 • Książka kontroli w KPP G-D
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr informacji publicznej
 • Rejestr Petycji
 • Rejestr pism i anonimów
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • Rejestr protokołów przekazania pieczęci i stempli
 • Rejestr prowadzonych postępowań czynności wyjaśniających
 • Rejestr przesłanych próbek krwi do badań
 • Rejestr przesyłek poleconych, zwykłych
 • Rejestr przyjęć interesantów
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr skierowań i wniosków do WKL
 • Rejestr terminów badań lekarskich i skierowań na badania
 • Rejestr udzielonych urlopów
 • Rejestr wydanych upoważnień i dowodów rejestracyjnych uprawniających do korzystania z usług Poczty Specjalnej
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończonym szkoleniu okresowym
 • Rejestr wydańych zaświadczeń
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy (z pracy)
 • Rejestr wypadków w związku z pełnieniem służby
 • Zeszyt doręczeń przesyłek miejscowych dla gońca
 • Zeszyt odpraw
 • Zwolnienia lekarskie

Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia:

 • Rejestr decyzji dot. równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
 • Rejestr decyzji dot. równoważnika za remont lokalu mieszkalnego
 • Rejestr decyzji dot. pomocy mieszkaniowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
 • Rejestr kartotek mieszkaniowych funkcjonariuszy
 • Rejestr kartotek wydanej odzieży ochronnej i roboczej pracowników
 • Rejestr kart świadczeń z ZFŚS
 • Ewidencja księgowa Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy KPP Golub-Dobrzyń

Zespół ds. Łączności i Informatyki:

 • Ewidencja  osób upoważnionych i użytkowników końcowych  do dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • Ewidencja kontroli wejść i wyjść
 • Książka doręczeń  przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Rejestr osób sprawdzanych
 • Książka napraw/konserwacji sprzętu łączności i informatyki
 • Rejestr usuniętych zapisów z bazy KSIP
 • Książka ewidencji sprzętu w Użyczeniu
 • Książka ewidencji sprzętu Łączności
 • Książka ewidencji sprzętu Warsztatu
 • Książka ewidencji sprzętu Informatyki

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 • Wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych zatrudnionych oraz wykonujących czynności  zlecone w KPP w Golubiu-Dobrzyniu
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Rejestr wydanych upoważnień do dostępu  do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w zbiorach osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja kontroli wejść i wyjść w strefie bezpieczeństwa
 • Rejestr przepisów
 • Rejestr przesyłek nadanych
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

 

Metryczka

Data publikacji : 05.12.2012
Data modyfikacji : 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wiśniewski Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Kalas
do góry