Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu jest Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz lub Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w KPP Golub-Dobrzyń jest p. Alicja Wszelaki.
 3. Osoba zastępujacą IOD jest p. Anna Gutmańska.
 4. Kontakt e-mail:    iod.kpp-golub-dobrzyn@bg.policja.gov.pl
 5. dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom
 6. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 7. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 8. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego  Policji w Golubiu-Dobrzyniu;
 9. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;  
 11. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 04.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kalas Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Kalas
do góry