Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne

Z dniem 16 czerwca 2016r. wchodzi w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016r.o (Dz. U. 2016 poz. 352), która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L175/1).

Polska, będąc jednym z Państw Członkowskich UE implementowała  do własnego porządku prawnego Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013r. i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.

Jak rozumieć pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego"?

Zgodnie z art. 2, ustęp 2 ustawy, "przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane  dalej użytkownikami, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona”.

 

Główne założenia nowej ustawy:

Nowa ustawa doprecyzowuje  i unowocześnia zasady ponownego wykorzystania (re-use) informacji sektora publicznego, wyjmując jednocześnie te przepisy z ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Jednocześnie poszerza zakres ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów. Oznacza to że cyfrowe zasoby tych instytucji, jak zdigitalizowane dzieła dziedzictwa kulturowego mogą być wykorzystywane przez obywateli, przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Wprowadza także pojęcie informacji sektora publicznego, które oznacza jakąkolwiek treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), która jest w posiadaniu podmiotu publicznego. Będą nią zatem informacje publiczne, ale także archiwalia, wizerunki muzealiów czy materiały biblioteczne. Takie rozwiązanie jest uzasadnione poszerzeniem dyrektywy re-use o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów
Ponowne wykorzystywanie powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Założenie to stanowi podstawę nowej ustawy– informacje sektora publicznego będące przedmiotem praw własności intelektualnej osób trzecich są wyłączone z ponownego wykorzystywania. 

Kiedy obowiązuje tryb wnioskowy w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego?

 1. W przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, 
 2. Gdy informacja została udostępniona  w inny sposób niż określony w punkcie 1i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji,
 4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego, gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym organu.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować na adres:

 

 

Komenda Powiatowa Policji

w Golubiu-Dobrzyniu 

 87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Piłsudskiego 19

Tel: 47 75492 00, 47 75492 21

fax: 056 682 01 30 

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Zgodnie z ustawą, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobryzniu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniuy".
 2. Zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji.
 3. Zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji danej informacji.
 4. Zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu fromy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.
 5. Zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystnia na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Zakres odpowiedzialności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu za przekazywane infomacje 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

OPŁATY ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. 
Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

 • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
 • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
 • koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne),
 • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

ŚRODKI PRAWNE

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, określenie warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty.

 

I. Zgodnie z treścią art. 6 i 10 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu może odmówić, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

 1. kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
 2. kiedy ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące podmiotom trzecim,
 3. kiedy wniosek dotyczy tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie w wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

II. W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

 1. warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 2. wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo powiadomić organ o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).  
 
Uwaga! Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.)

 

CENTRALNE REPOZYTORIUM

Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, jest dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w Sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm).

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2012
Data modyfikacji : 20.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Kalas
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kalas Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Kalas
do góry