Zakres działalności - Zakres działalności - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działalności

Zakres działalności

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą:
    1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
    2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego   transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
    3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
    4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
    5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
    6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
    7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
    8) gromadzenie, przetwarzanie, i przekazywanie informacji kryminalnych,
    9) prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego.

      Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

      Zakres działania Komendy Powiatowej Policji określają przepisy o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji : 28.10.2020
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Serwatka Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Serwatka
do góry